Όροι Χρήσης Διαγωνισμών

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα Facebook.com και που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Dom Wood και των συγγενικών τους προσώπων 1ου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στους Διαγωνισμούς οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν εγγραφή στην επίσημη σελίδα της "Dom Wood" στο Facebook (like στην fan page με url https://www.facebook.com/domwoodepipla) καθώς να κάνουν κοινοποίηση και σχόλιο στο εκάστοτε post του διαγωνισμού μέσα στα χρονικά διαστήματα που ανακοινώνονται.
3. Οι ειδικότεροι όροι κάθε διαγωνισμού θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη (χρονική) διενέργειάς του και δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες.
4. Οι δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό θα είναι έγκυρες, εφόσον υποβληθούν, μέσα στα χρονικά όρια που ανακοινώνονται κάθε φορά. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
5. Ο νικητής θα πρέπει με τη λήξη του διαγωνισμού να στείλει μήνυμα με τα προσωπικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) στην επίσημη σελίδα μας στο facebook, ώστε να ενημερωθεί για το πως μπορεί να παραλάβει το δώρο του. Το χρονικό περιθώριο του νικητή για την αποστολή των στοιχείων του μετά το πέρας της κλήρωσης είναι 15 ήμερες. Μέτα την 15 ημέρα ο διαγωνισμός θα ακυρώνεται .
6. Με το πέρας εκάστου διαγωνισμού θα αναρτάται στην fan page "Dom Wood", https://www.facebook.com/domwo... Live Video με την κλήρωση του διαγωνισμού, προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
7. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
8. Το έπαθλο το παραλαμβάνει ο διαγωνιζόμενος με τα οποιαδήποτε μεταφορικά να επιβαρύνουν το ίδιο.
9. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος, εάν δεν υπάρχει τέτοιος η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
10. H ΕΤΑΙΡΙΑ, "Dom Wood" ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας.
11. Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και της παράδοσης του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
12. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
13. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την ΕΤΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς εκάστου Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΙΑ.
14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς καθώς και των όρων που ανακοινώνονται στην επίσημη fan page της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
15. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στην στην επίσημη fanpage του διαγωνισμού https://www.facebook.com/domwo...
16. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
17. Δηλώνεται ρητά πως το facebook.com δεν φέρει καμμία ευθύνη σε σχέση με τον ανωτέρω διαγωνισμό για τον οποίο απολύτως υπεύθυνη είναι η εταιρία "Dom Wood".